Ambities

PvdA Hillegom 2014 Annemieke van Dijk Fred van Loenen

·        Passend blijven stimuleren van werk en inkomen

Van oudsher kunt u er op vertrouwen dat de Partij van de Arbeid staat voor het belang van een eerlijke toegang tot werk en inkomen.  Werk en inkomen zijn de sleutels tot een zelfstandige en gelijkwaardige omgang met elkaar.  Ze vormen de basis van een gezonde samenleving.

·        Goed onderwijs en jeugdvoorzieningen voor een goede ontwikkeling

De mogelijkheden van de gemeente om op onderwijskwaliteit te sturen, zijn zeer beperkt. Wel gaat de gemeente over de huisvesting. Daar hebben wij hard aan gewerkt. Het nieuwe Fioretti College, inclusief prachtige sporthal, opende haar deuren. Daar mogen we met elkaar best trots op zijn! In lijn met deze ontwikkeling worden ook de voorzieningen van de openbare basisschool vernieuwd.

·        Beter resultaat door zorg en sport te combineren

In 2013 is het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld. Het college stelde voor dit te combineren met sportbeleid. Deze koppeling begrijpen wij, maar sport is meer dan bewegen. Sport staat ook voor verenigingen en sociale cohesie. Dit aspect moet niet uit het oog worden verloren. Ten aanzien van het gezondheidsbeleid willen wij graag nog een extra stap zetten om een integraler beleid te formuleren.

·        Samenwerken in de regio om de goede kwaliteit van onze voorzieningen te borgen

In Hillegom zijn wij sterk in welzijn. Stichting Welzijn Hillegom (SW Hillegom) doet goed werk, denk aan initiatieven als ‘Het Pluspunt’, waar vrijwilligers zich inzetten en SW Hillegom versterking biedt. Maar zelfstandigheid van Hillegommers met een fysieke en/of geestelijke beperking, vergt meer. Naast welzijn, is toegang tot goede (medische) zorg en beschikbaarheid van passende huisvesting doorslaggevend of iemand wel of niet in zijn of haar eigen huis kan blijven wonen. Om deze voorzieningen van goede kwaliteit en ook betaalbaar te kunnen aanbieden, ondersteunen wij het initiatief om in de regio minder vrijblijvend samen te werken en gezamenlijk in te spelen op kansen die zich voordoen. Bestuurlijke afspraken tussen onze gemeenten zijn geen doel, maar een belangrijk middel om de beschikbaarheid en kwaliteit van onze voorzieningen op peil te houden en ook op langere termijn te borgen.

·        Ruimte voor kunst en cultuur

Hillegom heeft binnen de gemeente bijzondere initiatieven, waar onze buurgemeenten jaloers op mogen zijn en/of van kunnen meegenieten. Door de bezuinigingen kunnen deze en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven onder grote druk komen te staan. De PvdA Hillegom blijft de waarde van een gezonde kunst- en cultuur(-sector) stevig verdedigen, omdat het geweldige mogelijkheden biedt tot leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien.

·        Naar vitale allianties om ons sociaal domein te kunnen blijven realiseren

Ons gemeentebestuur speelt een belangrijke rol in het slagen van lokale samenwerkingsverbanden over de grenzen van Hillegom heen. Doorslaggevend is de mate waarin onze bestuurders de kracht van de betrokken partijen weten te faciliteren. Door de kwaliteiten die in onze Bollenstreek aanwezig zijn te bundelen, zijn wij in staat om de kwaliteit en beschikbaarheid van de noodzakelijke voorzieningen te borgen. Daarvoor is het van groot belang dat alle betrokken gemeenten mét hun partners: burgers, bedrijven en dienstverleners, kunnen doen waar zij goed in zijn. De rol van de gemeenten is daar primair faciliterend in. Zij kiezen de positie die lokaal nodig is om de samenwerkingsverbanden optimaal te laten werken in dienst van de samenleving.

·        Investeren in de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie voor bestuurders met lef

In de komende jaren komt er veel af op de ambtenaren die bij onze gemeente werken. Wij zetten ons in om er voor te zorgen dat zij de juiste mogelijkheden krijgen om zich op deze belangrijke klus voor te bereiden. Nieuwe verantwoordelijkheden, opereren in netwerken en ketens van publiek-private partnerschappen, bestuurlijke vernieuwing en herpositionering van de overheid ten opzichte van betrokken burgers. De publieke zaak is meer en meer van ons allemaal. Dit vergt een andere manier van ondersteunen en dienstverlenen.

·        Veilige leefomgeving

Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in onze lokale samenleving. Dit geldt niet alleen in en rond hun woning maar ook in de openbare ruimte. Bij calamiteiten moeten hulpdiensten en politie snel en goed kunnen optreden. Preventieve maatregelen in en om de woning zijn noodzakelijk om inbraak te ontmoedigen en in andere opzichten een veilige woonomgeving te bieden. Daarbij is de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimte van belang. Door verslonsde, verwaarloosde en slordige delen van de publieke ruimte voelen mensen zich niet op hun gemak. Beschadigde of rommelige delen – met name bij de groenvoorziening- moeten sneller op orde worden gebracht. Er is het politiekeurmerk Veilig Wonen, maar de PvdA Hillegom wil dat de politie ook gaat adviseren over veiligheidsaspecten in de openbare ruimte. Wij staan voor een preventieve en integrale aanpak van de openbare ruimten zoals in Park Elsbroek is gerealiseerd.

·        Veilige verkeerssituatie

De afgelopen periode is veel gedaan aan het verkeersveiliger maken van de doorgaande wegen maar de uitvoering van de plannen is nog niet afgerond. Voortgang en planning moeten beter worden bewaakt met speciale aandacht voor overlast en voor de bescherming van meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Realiteit in ons dorp is dat er een beperkte doorgangsruimte is waarvoor begrip wordt gevraagd van alle verkeersdeelnemers. Dit laatste geldt in het bijzonder ook voor de verkeerssituatie bij de reconstructie van de N208. Deze is vanzelfsprekend noodzakelijk maar de PvdA Hillegom is kritisch over de aanpak, voortgang en de kostenontwikkeling en zal dit goed blijven volgen. Goede communicatie over de verkeerssituatie is vereist en moet beter.

·        Herbestemming bij langdurige leegstand

De Hoofdstraat vormt samen met het Kerkplein en het gebied daar direct omheen het Hart van Hillegom. De Hoofdstraat ziet er goed uit, mede ook door de bloembakken aan de lantaarnpalen. Het Hart van Hillegom blijft echter alleen kloppen als er geen grote en langdurige leegstand is. Panden die langdurig leeg staan moeten een andere bestemming kunnen krijgen. Eén die bij het eigentijdse karakter van het centrum past.

Gezelligheid maakt ook mooi. Daarom is het goed dat er op diverse plekken in het centrum de ruimte voor terrassen wordt benut.

Om het Kerkplein te beschermen, willen wij niet dat nieuwbouw op het Henri Dunantplein Zuid boven de gevels aan het Kerkplein uitkomt. Dat verpest het dorpszicht.

·        Welstandscommissie met gevoel voor de streek

Op dit moment heeft Hillegom een externe welstandscommissie. Deze bestaat uit mensen, die buiten Hillegom en onze regio wonen. Inwoners van de Bollenstreek moeten zelf beslissen hoe hun streek eruit ziet. Daarom pleiten we voor een lokale dan wel regionale welstandscommissie, die handelt op basis van criteria die passen binnen het karakter van Hillegom en de streek.

·        Meer kleur in ons groen

Hillegom heeft wegbermen, die mooi bloeien en een variëteit aan planten herbergen. Wij juichen diversiteit aan bermen toe, mits zij ecologisch passen in de omgeving en geen armoedige uitstraling hebben.

In de diverse woonwijken is genoeg groen, maar meestal zijn het haagjes en struikjes zonder bloemen. Zo is groen wel erg groen. Iets meer fleur en afwisseling erin, in samenspraak met de omwonenden, zou wat ons betreft geen kwaad kunnen.

·        Naar vitale allianties in het zuiden én het noorden

De bestuurlijke focus richting de Duin- en Bollenstreek is voor de PvdA Hillegom een historisch gegroeide natuurlijke focus. Echter, Hillegom ligt ook aan de grens met Noord-Holland. Bij alle samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek, Holland-Rijnland en Zuid-Holland moet constructieve samenwerking met grensgemeenten in Noord-Holland niet uit het oog worden verloren en waar nodig, mede in het belang van Hillegom geïntensiveerd worden.

·        Lokaal betrouwbaar in tijden van landelijke lastenverzwaring

Hillegom hoort bij de gemeenten met de laagste lokale overheidslasten voor haar inwoners. Ook is er al jarenlang sprake van een sluitende begroting. Hoewel er de afgelopen periode vooral is ingezet op werk in uitvoering, is er tegelijkertijd ook slim gebruik gemaakt van de financiële ruimte om door te gaan met dorpsvernieuwing en nieuw beleid. Dat is de afgelopen perioden mede onder verantwoordelijkheid van de PvdA Hillegom gebeurd. We willen op de ingeslagen weg verder gaan. Geen makkelijke afwenteling op de inwoners van Hillegom. Begrotingspolitiek dient op de inhoud betrokken te zijn. Ook de hoogte van de lasten voor inwoners, bedrijven en instellingen is een onderdeel van politieke besluitvorming.

De kwaliteit van het samenleven voor iedereen in ons dorp staat voor ons voorop. De laagste lasten is mooi, zeker nu lastenverzwaring vanuit landelijke regelingen op ons af komen. Het is echter geen doel op zich. Belangrijke zaken mogen daardoor niet blijven liggen. Dat is de afgelopen jaren wat ons betreft niet gebeurd. Wij willen daarom zoveel mogelijk de gevoerde begroting- en lastenpolitiek voortzetten, maar we willen niet de ogen sluiten voor mogelijk nieuwe ontwikkelingen.

Om deze voorzieningen van goede kwaliteit en ook betaalbaar te kunnen aanbieden, ondersteunen wij het initiatief om in de regio minder vrijblijvend samen te werken en gezamenlijk in te spelen op kansen die zich voordoen.

Onze ambitie voor de komende jaren is om te houden wat we hebben, dat te verbeteren en te innoveren. Geef ons de komende periode wederom uw stem om het gezonde financiële gezicht van Hillegom vast te houden en waar nodig te versterken

 Logo PvdA Hillegom