Door op 21 juni 2013

Tevreden

Gisteren (Donderdag 20 Juni) behandelde de Gemeenteraad de Jaarrekening 2012 en de Kadernota 2014.

De algemene beschouwing door Annemieke uitgesproken vindt u hier.

De Jaarrekening 2012 is de laatste stap in de Begrotingscyclus van 2012, in de Jaarrekening verantwoordt het College de financiën en het gevoerde beleid over 2012.

De Kadernota 2014 is de eerste stap in de Begrotingscyclus van 2014. In de Kadernota stelt het college het verwachte verloop van de financiën, en het te voeren beleid in 2014 voor  waarmee ze de Begroting van 2014 zullen opstellen.

Een Begrotingscyclus bestaat dus uit drie onderdelen:

–       Kaders stellen voor de Begroting jaar B
(Kadernota      –  behandeling Juni jaar A)

–       Opstellen Begroting  jaar B
(Begroting       –  behandeling November jaar A)

–       Verantwoording  jaar B
(Jaarrekening –  behandeling Juni jaar C)

De behandeling van de Kadernota 2014 is dus het moment voor de Raad om invloed uit te oefenen op het te voeren beleid in 2014.

Gezien de huidige economische situatie en de daaruit voortvloeiende daling van de Algemene uitkering (geld wat een gemeente van de landelijke overheid krijgt), minder eigen inkomsten ( bouwleges bijvoorbeeld) en de in volle gang zijnde decentralisatie van het sociale domein heeft zowel de Raad als het College doen besluiten om een bezuinigtaakstelling van 2.5% door te voeren in de Kadernota van 2014.

In de Kadernota van 2014 doet het College dan ook voorstellen om te komen tot die 2.5%, wat wij van die voorstellen vinden vindt u in de Algemene beschouwing. Zoals u ziet hebben wij de voorstellen beoordeeld langs drie uitgangspunten:

  1. Modern werken is een moderne organisatie neerzetten.
  2. Hillegom goed neerzetten.
  3. De rekening niet doorschuiven naar de toekomst.

Deze beoordeling leverde ons vier amendementen op, welke alle vier door de Raad en het College zijn overgenomen.  Dus ondanks de lange dag (behandeling duurt altijd een middag en avond) hebben wij een goed gevoel overgehouden aan gisteren.

Enkele andere wapenfeiten van gisteren:

Hertenkamp blijft open

De voltallige Raad was tegen het voorgestelde bezuinigvoorstel om het Hertenkamp te sluiten. Echter bleek er wel een meerderheid om het, in 2011 al, geoormerkte bedrag van €50.000 t.b.v. renovatie en dierenwelzijn in het Hertenkamp terug te storten in de reserves. Wij hebben nog geprobeerd de Raad op andere gedachten te brengen door aan te geven dat het ons beter leek om het bedrag te laten staan, en op het moment dat het College met voorstellen komt voor het Hertenkamp te besluiten of we het bedrag er aan uitgeven of dat we het alsnog in de reserves storten. Dit mocht echter niet baten, in volle verontwaardiging hebben wij dan ook aangegeven dat wij absoluut niet begrijpen dat partijen die altijd hun mond vol hebben over dierenwelzijn etc. nu, zonder met hun ogen te knipperen, een bedrag voor dierenwelzijn bestemd, met één pennenstreek terug storten in de reserves

Teveel ontvangen rioolheffing

In 2012 is de kostendekkendheid van de rioolheffing uitgekomen op 117.1%. Dit houdt in dat elk huishouden recht heeft op een teruggave van €36. Het College stelde voor om dit bedrag in 3 jaarlijkse termijnen van €12 terug te geven. Het CDA echter wilde dit bedrag, via een amendement,in één keer teruggeven. In een fractieoverleg tijdens een schorsing konden wij niet goed inschatten wat beide opties zouden betekenen voor bijvoorbeeld een huishouden op minima niveau. Wij hebben toen, via het bestuur, contact gezocht met onze achterban en zijn er op uitgekomen het bedrag in één keer uit te keren en het College op het hart te drukken dat er bij teruggave duidelijk aangegeven moet worden dat dit eenmalig is, dit om het jaar erop eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Zoals eerder gemeld zijn wij blij en tevreden dat wij gisteren weer een stap hebben kunnen zetten in de richting van een veilig, mooi en sociaal Hillegom.

met hartelijke groet,

Annemieke, Fred, Ria en Herman