16 oktober 2014

Beleidsnota Wmo 2015-2016

Donderdag 16 oktober behandelde de Gemeenteraad de Beleidsnota Wmo 2015-2016 .
Onderstaand de bijdrage van fractievoorzitter Annemieke van Dijk.

Er moet nog veel gebeuren voor 1 januari. Met deze nota stellen we ‘slechts’ het beleid rond de maatwerkvoorzieningen vast dat de ISD gaat organiseren en uitvoeren.

De druk komt straks op de nota met couleur locale te liggen, want we moeten slimmer gaan organiseren om de bezuinigingstaak van het Rijk verantwoord in te kunnen vullen. Het idee is dat te gaan doen door in te zetten op grofweg 3 principes: ‘Gelukkig hebben we elkaar’ (campagne) (benutten en versterken burgerkracht), het organiseren van algemene voorzieningen en preventie & vroeg signalering.

Gelukkig hebben we elkaar is de campagne van de Bollenstreek. In de lokale nota moet hier vorm aan worden gegeven door:

– lokaal gevarieerd pakket van ondersteuning voor mantelzorgers + mantelzorgcompliment
– faciliteren buurt en wijkinitiatieven
– tegemoetkoming ter ondersteuning zelfredzaamheid en participatie.

Algemene voorzieningen, lokaal wordt dit vertaald onder andere in het organiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken

Preventie & vroegsignalering, lokaal moet daarvoor georganiseerd worden;

– inzet wijkverpleegkundige
– inrichting sociaal team, wie zit erin en waarom?

Als PvdA zijn wij blij met de toezegging van een lokale beleidsnota door de wethouder in antwoord op ons amendement van 17 juli. Ook zijn wij blij met de verwijzingen naar behoud van de afwijkende positie van Hillegom met maatschappelijke organisaties die het (keukentafel)gesprek voeren. Maar, zoals gezegd, we zijn er nog niet. De WMO adviesraad maakt zich zorgen over het feit dat de lokale nota niet tegelijk met deze nota voorligt, omdat zij vreest dat het overzicht zoek raakt. De PvdA deelt deze zorg. Daarom dienen wij samen met Bloeiend Hillegom een amendement in. ( Red: door de toezegging van de wethouder om in januari met een voorstel te komen is het amendement uiteindelijk niet ingediend)

Daarnaast hebben wij alvast een checklist opgesteld van punten die terug moeten komen in de couleur locale. Deze lijst is gebaseerd op huidig WMO beleid, denk bv aan HLTB en cultuurbeleid, op punten die in deze beleidsnota zijn aangemerkt als lokaal uit te werken (ik noemde ze net al) en op de behoefte aan duidelijkheid over de samenhang tussen de drie decentralisaties. Dat laatste is immers de inzet van Den Haag, hoe gaat Hillegom alles praktisch aan elkaar knopen? Hoe communiceren het jeugdteam en het sociale wijkteam straks met elkaar? En met politie, zorgverleners, sportbuurtcoaches etc?

Onderwerpenlijst lokaal beleid:

1. Visie gemeente Hillegom op 2015/2016 en verder
2. Toegang WMO en rol maatschappelijk middenveld
3. Wmo netwerk/sociale teams/uitwerken samenstelling en bevoegdheden
4. Algemene voorzieningen lokaal invullen met laagdrempelige ontmoetingsplekken
5. Aandachtsgebieden dorp / wijk, bv sociaal economische status, demografie
6. Zelfredzaamheid en participatie van mensen die overkomen uit de AWBZ en participatiewet
7. Vrijwilligersbeleid en ondersteuning
8. Plaatselijke communicatie
9. Cultuur beleid
10. Toekomst bestendig maken van de woningvoorraad en ontwikkeling domotica
11. Mantelzorgers en mantelzorgcompliment
12. Dagbesteding, bijv. Pluspunt en Bollenstroom maar ook mensen die vanuit de AWBZ komen en die vanuit de participatiewet niet aan het werk kunnen komen
13. Individuele begeleiding
14. Wijkverpleegkundigen: specifieke inzet op Hillegoms profiel, samenwerking met huisartsenzorg en welzijn
15. Sociale netwerken stimuleren / ondersteunen
16. Wederkerigheid
17. Stimuleren wijk- en buurtinitiatieven
18. Preventie/vroegsignalering
19. Homo/lesbiennes/bi- en transseksuelen beleid en ander flankerend beleid
20. Sociaal werker
21. Opvang van de gevolgen van de 3 decentralisaties; bijv. mensen die anders in een verzorgingshuis zouden wonen

Voor iedereen die afhaakte: dit illustreert dus hoeveel er nog op ons afkomt en hoe belangrijk de lokale nota is. We zullen deze lijst na de vergadering op onze website publiceren, zodat u hem nog eens rustig kan nalezen.

In juli is onze motie rond privacy aangenomen. Wij vroegen om de volgende afspraak over privacy in te brengen in de WMO nota of verordening: ‘Alleen met toestemming cliënt stellen wij gericht medische vragen aan de behandelaar. Vanuit de Bollenstreekgemeentes zal niet aan de cliënt worden gevraagd om een compleet medisch dossier te verstrekken’. De wethouder gaf in de vergadering aan zich voor uitvoering van de motie in te willen zetten. In dit beleidsplan lezen wij hier niets over terug, noch in de verordening.

Ons punt was dat wij het wettelijk kader te ruim vonden. Privacy gaat twee kanten op, enerzijds niet delen van informatie zonder toestemming van de cliënt, anderzijds niet teveel informatie opvragen om cliënt niet onnodig te belasten. Daarom willen wij aansluiten op de werkwijze van medici.

Red: Met uitzondering van het CDA nam de Raad  dit amendement aan waarin de Raad, v.w.b. de privacy, haar kaderstellende rol gebruikt.
zie ook: Aandachtspuntje! privacy en 3D

Ten slotte wil ik nog een toekomstbeeld met u delen, om al deze theoretische punten eens te visualiseren: dienstencentrum Elsbroek als spin in het wijkweb:
• Met zorgverleners, ook huisartsenpraktijk met ondersteuners voor chronisch zieken en GGZ en misschien wel apotheek Elsbroek?
• Als algemene voorziening: Open huiskamer / eetkamer, rolstoelpoule
• Met vrijwilligers: lezingen, samen naar Park Elsbroek of de bibliotheek, handwerkclub en klusteam, maar ook: wat kunnen de bewoners van Bloemswaard bieden, bv verhalen van vroeger vertellen aan leerlingen basisscholen.
• Met mogelijkheid van participatie / stages bv samen koken met leerlingen van het Fioretti
• Met spreekuur wijkverpleegkundige en uitvalsbasis voor sociaal team Hillegom en team van thuiszorg.
• Met mogelijkheden voor tijdelijke opname vanuit zorgbehoefte tot thuis weer kan en als respijtzorg.

Het wordt spannend, er moet nog veel worden georganiseerd, maar als het goed gaat, kan het ook een stuk makkelijker worden voor onze inwoners. Dat is de inzet van de PvdA!