7 november 2014

Begroting 2015 in 6 punten

Donderdag 6 november behandelde de gemeenteraad de begroting 2015.

De PvdA heeft bij behandeling van deze begroting aandacht gevraagd voor de volgende zes punten:

1: Personele uitbreiding

Bij de kadernota hebben wij een motie ingediend om de onderbouwing voor personele uitbreidingen inzichtelijk te krijgen. Wij constateren dat er goed naar is gekeken en er een checklist van 6 punten is waarlangs personeelsuitbreiding wordt gelegd. Wij kunnen ons vinden in deze checklist. In de toelichting voor de raad ontbreken echter een of meerdere van de zes punten per uitbreiding. Wij kunnen voor nu instemmen met de voorstellen en gaan er van uit dat personele uitbreidingen in de toekomst langs deze checklist worden gelegd en met een complete toelichting aan de raad worden voorgelegd.

2: 3D reserve

3D reserve wordt ingevoerd vanuit de WMO reserve. Uit beantwoording van aanvullende vragen die wij stelden, maken wij op dat geld uit deze reserve een bevoegdheid is van de raad. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een groot bezwaar van PvdA tegen één 3D reserve. Het moet voor ons inzichtelijk blijven waar het geld heen gaat, zodat de raad in beeld heeft waar bijgestuurd zou kunnen worden, of waar structureel moet worden bijgepast.

-> Wethouders bevestigen dat er een voorstel komt bij overschrijding van rijksbudget.(red.)

3: Lastenverhoging door andere systematiek kosten toerekenen

Dit college kiest voor een lastenverlaging voor een kleine groep Hillegommers door afschaffing van de hondenbelasting, en voor een lastenverhoging voor iedereen. Rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven 100% kostendekkend. De zaken die daaraan worden toegerekend worden echter wel uitgebreid. In dit geval met straatreiniging en kwijtscheldingen. Dit betekent dat de inkomsten uit rioolheffing in 2015 t.o.v. 2012 360.000 euro stijgen. En dan was er in 2012 ook nog eens 345.000 euro teveel geheven. Concreet voor meerpersoonshuishoudens een verhoging van 20 euro in 2015 en nog eens 20 in 2016. De afvalstoffenheffing zou gaan dalen, maar blijft nu komend jaar gelijk.

Door de keuze voor het opnemen van kwijtscheldingen ontstaat volgens ons cumulatie en dus automatisch tariefsverhoging elk jaar. Wij zouden kiezen om deze kosten uit de algemene middelen of armoedebeleid te betalen. Maar eerst moet duidelijk worden over wat voor bedragen het gaat. Daar zullen we volgend jaar dan ook om vragen.

Waarom kiest het college voor verhoging door vast te houden aan 100% kostendekkend?

-> het college zegt toe voor kadernota 2016 met de raad te discussiëren over grondslagen heffingen. (red.)

4: Hondenbelasting afgeschaft

Liever hadden wij een doelbelasting gezien. Daarmee had een positieve beloning ook mogelijk kunnen zijn waar bij goed gedrag kosten omlaag zouden gaan van bv handhaving en daarmee de belasting omlaag was gegaan. Er is nog steeds veel hondenpoep overlast. Een stimulans vanuit de gemeente voor goed gedrag is niet overbodig.

5: Verkoop gemeentewerf en Het Raam

De gemeente Hillegom is van plan om gebouwen en/of grond te verkopen. Met verkoop van de ambtswoning kunnen wij instemmen. Tegen Kulturele raad en gemeentewerf hebben wij echter wel bezwaar. Behoud van het voorzieningenniveau is niet enkel exploitatie maar ook zorgen voor locatie in sommige gevallen. En deze voorzieningen hebben wij hard nodig voor het in stand houden en smeden van sociale verbanden met het zicht op het grotere beroep op ‘eigen kracht’ dat zal worden gedaan.

6: 5 miljoen uit Nuon reserve

Voorgesteld wordt 5 miljoen uit de Nuon reserve apart te zetten voor ‘leefbaar Hillegom’. De PvdA heeft op zich geen bezwaar tegen het onttrekken van geld aan de Nuon reserve als het ons dorp ten goed komt. Echter moet daar wel een goed plan aan ten grondslag liggen. Dat is hier niet het geval. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen die het college aan de raad zal voorleggen en zullen op dat moment onze afweging maken.

-> De Raad neemt unaniem een motie aan om de 5 miljoen (of gedeeltes) pas te onttrekken uit de Nuon reserve als er ook een onderbouwing (plan) is. (red.)