Door Privé: Annemieke van Dijk op 16 oktober 2014

Checklist lokaal WMO beleid

Als PvdA zijn wij blij met de toezegging van een lokale beleidsnota door de wethouder in antwoord op ons amendement van 17 juli. Ook zijn wij blij met de verwijzingen naar behoud van de afwijkende positie van Hillegom met maatschappelijke organisaties die het (keukentafel)gesprek voeren. Maar, zoals gezegd, we zijn er nog niet. De WMO adviesraad maakt zich zorgen over het feit dat de lokale nota niet tegelijk met deze nota voorligt, omdat zij vreest dat het overzicht zoek raakt. De PvdA deelt deze zorg. Daarom dienen wij samen met Bloeiend Hillegom een amendement in.

Daarnaast hebben wij alvast een checklist opgesteld van punten die terug moeten komen in de couleur locale. Deze lijst is gebaseerd op huidig WMO beleid, denk bv aan HLTB en cultuurbeleid, op punten die in deze beleidsnota zijn aangemerkt als lokaal uit te werken (ik noemde ze net al) en op de behoefte aan duidelijkheid over de samenhang tussen de drie decentralisaties. Dat laatste is immers de inzet van Den Haag, hoe gaat Hillegom alles praktisch aan elkaar knopen? Hoe communiceren het jeugdteam en het sociale wijkteam straks met elkaar? En met politie, zorgverleners, sportbuurtcoaches etc?

Onderwerpenlijst lokaal beleid:

1. Visie gemeente Hillegom op 2015/2016 en verder

2. Toegang WMO en rol maatschappelijk middenveld

3. Wmo netwerk/sociale teams/uitwerken samenstelling en bevoegdheden

4. Algemene voorzieningen lokaal invullen met laagdrempelige ontmoetingsplekken

5. Aandachtsgebieden dorp / wijk, bv sociaal economische status, demografie

6. Zelfredzaamheid en participatie van mensen die overkomen uit de AWBZ en participatiewet

7. Vrijwilligersbeleid en ondersteuning

8. Plaatselijke communicatie

9. Cultuur beleid

10. Toekomst bestendig maken van de woningvoorraad en ontwikkeling domotica

11. Mantelzorgers en mantelzorgcompliment

12. Dagbesteding, bijv. Pluspunt en Bollenstroom maar ook mensen die vanuit de AWBZ komen en die vanuit de participatiewet niet aan het werk kunnen komen

13. Individuele begeleiding

14. Wijkverpleegkundigen: specifieke inzet op Hillegoms profiel, samenwerking met huisartsenzorg en welzijn

15. Sociale netwerken stimuleren / ondersteunen

16. Wederkerigheid

17. Stimuleren wijk- en buurtinitiatieven

18. Preventie/vroegsignalering

19. Homo/lesbiennes/bi- en transseksuelen beleid en ander flankerend beleid

20. Sociaal werker

21. Opvang van de gevolgen van de 3 decentralisaties; bijv. mensen die anders in een verzorgingshuis zouden wonen

Privé: Annemieke van Dijk

Privé: Annemieke van Dijk

”Ik voel me hier thuis, en wil er aan blijven werken dat iedereen zich hier thuis kan (blijven) voelen.”  Hoofdstraat 115, Postbus 32 2180 AA  Hillegom Fotoarchief

Meer over Privé: Annemieke van Dijk