Door op 15 januari 2010

Communicatiebeleidsplan

Tijdens de eerste behandeling van dit beleidsplan in de commissie van november heeft de PvdA aangegeven zich niet te kunnen vinden in het oorspronkelijke plan. Met name communicatie met inwoners tijdens en over inspraakavonden verliep in de afgelopen jaren naar ons idee niet optimaal en het beleidsplan bood hiervoor naar ons idee niet voldoende verbeteringen.

 

Wij hebben toen voorgesteld dit plan aan te houden en het op dit punt en eventueel andere punten te verbeteren. Gelukkig was de meerderheid van de commissie het met ons eens, waardoor behandeling in de raad werd uitgesteld en een werkgroep kon worden samengesteld. Mits er concrete verbeterpunten zouden worden aangegeven, kon de portefeuillehouder zich hier uiteindelijk ook in vinden.

Vervolgens is de werkgroep, bestaande uit leden van de VVD, Lijst AHW, Groen Links, Lijst Wil van Aken en de PvdA samen met de griffier hiermee aan de slag gegaan en dit heeft geresulteerd in een amendement, wat door alle deelnemende partijen, behalve de VVD is mede ondertekend. De VVD steunt het amendement overigens wel. Gezien de omvang van dit amendement, 3 A4tjes, zal ik de inhoud kort samenvatten.

Eerste punt:

Er worden kwaliteitscriteria vastgelegd voor de beantwoording van brieven, telefoontjes en voor informatieverstrekking. De gemeente ziet toe op de naleving van deze criteria.

De kwaliteitshandhaving bij communicatie met individuele burgers, bedrijven en instellingen krijgt hierdoor meer prioriteit; dit is voor het vertrouwen in de lokale overheid van groot belang.

Tweede punt:

Bij besluiten en projecten waarbij dit van toepassing is, wordt vooraf door het bevoegde bestuursorgaan (dit kunnen zijn de raad, het college of de burgemeester) beslist over het participatietraject voor of met de inwoners dat hierbij van toepassing zal zijn. Dit gebeurt aan de hand van de in het amendement opgenomen participatieladder, waarop 5 gradaties van participeren zijn opgenomen, oplopend van informeren tot laten beslissen. Door bij projecten standaard vooraf door het bevoegde bestuursorgaan het participatietraject te laten vaststellen, wordt de communicatie met en naar de inwoners veel beter in het beleidsproces ingebed.

Derde punt:

Ten slotte is de in dit amendement opgenomen participatieladder veel duidelijker dan die in het communicatiebeleidsplan. Door vooraf te besluiten over een bepaalde vorm van participatie en dit vervolgens ook zeer duidelijk naar de inwoners toe te communiceren denken wij dat veel teleurstellingen en verkeerde verwachtingen van de zijde van de inwoners kunnen worden voorkomen. Temeer daar in de in dit amendement opgenomen participatieladder ook is opgenomen dat wanneer een reactie of advies van inwoners, instellingen of bedrijven is gevraagd en ook gekregen, het van groot belang is naar hen terug te koppelen wat er met die inbreng is gedaan. Al met al ontstaat hierdoor meer helderheid vooraf en achteraf.

Uiteindelijk wordt dit communicatiebeleidsplan slechts een maand later vastgesteld dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar is het naar onze mening door de inbreng van dit amendement en de inspanningen van de deelnemende partijen een aanzienlijk beter beleidsplan geworden dat naar wij verwachten de communicatie tussen onze inwoners en onze lokale overheid behoorlijk zal verbeteren. En dat is uiteindelijk waar het volgens ons om gaat.

Ria van der Erf

amendement+PvdA-GL-LWvA-AHW+Communicatiebeleidsplan+2010-2013-1