5 april 2016

Denken in andere oplossingen

Dinsdag 5 April bespreekt de Raad de inspraakreactie op de tussenstap ‘Duinpolderweg’

Onderstaand de reactie van de PvdA Hillegom.

De PvdA Hillegom ziet als resultaat van de tussenstap dat er verkeerskundige knelpunten en minder gewenste situaties zijn en mogelijk in de toekomst blijven. Op plaatsen die wij allemaal ook zonder onderzoek konden aanwijzen.

Gezien het gebrek aan draagvlak is natuurlijk de vraag of dit ook als groot probleem wordt ervaren. Wij zien in de nu voorliggende probleemanalyse niet de noodzaak voor een Duinpolderweg bewezen.

Wij gaan hier geen technische discussie starten over het gedane onderzoek. Wel vinden wij het verwonderlijk dat de rijbaanverdubbeling N207 zonder onderzoek wordt afgedaan als niet van invloed en missen wij cijfers over lokaal en bovenlokaal bewegen. Zonder deze gegevens gaan wij uit van eerder onderzoek dat aangaf dat de grote meerderheid van het verkeer op de N208 in Hillegom lokaal verkeer is. Dan los je dus niks op met de aanleg van een stroomweg.

PvdA Hillegom pleit daarom voor:

– kleinschalig duurzame maatregelen

– het volgen van de ladder van Verdaas

– te denken in andere oplossingen: OV, fietspad of fietssnelweg, vrachtverkeer routes of verboden, uitbreiding lokale bruggen, goede afstemming openingstijden bruggen.

Wat de PvdA Hillegom betreft is dit ook direct een vraag aan het college om daar waar mogelijk nu al concrete punten op te pakken.

Wij begrijpen en ondersteunen de behoefte van Haarlemmermeer om de huidige Bennebroekerweg (oostelijk deel) ‘af te maken’.

PvdA Hillegom ziet graag een gefaseerde aanpak van doorvoering van eventuele kleine maatregelen. Zo kunnen we de effecten gaandeweg goed monitoren en kunnen we starten met de onderdelen waarvoor wel draagvlak is: Aanpak Bennebroekerweg en rijbaanverdubbeling 207 afmaken. Anders blijft alles in de vertraging.

Wij scharen ons achter het standpunt van het college dat het gebrek aan draagvlak zwaarwegend is, ook dat dit niet in 2 bijeenkomsten gerepareerd kan worden.

Een voorwaarde voor draagvlak is ons inzien het loslaten van de varianten en met elkaar goed kijken naar mogelijke alternatieve oplossingen. Een belangrijke oorzaak voor gebrek aan draagvlak ligt volgens ons ook in het gebrek aan transparantie bij met name de stuurgroep. Wij hebben in een motie een paar jaar geleden al gevraagd om openbaarheid.  Nu vragen wij wederom om de vergaderingen of de verslagen van de stuurgroep openbaar te maken. Of beter nog, om de stuurgroep op te laten in de brede Adviesgroep.

Het doel van alle onderzoeken van de afgelopen jaren is het oplossen van knelpunten in doorstroming en leefbaarheid. Niet het kosten wat het kost aanleggen van een nieuwe weg. Daar zijn wij als PvdA Hillegom niet zo van, en dat zou dan ook pas een laatste redmiddel moeten zijn. Als het probleem groot genoeg is, er draagvlak is en alle andere oplossingen niet voldoende zijn.