26 juni 2015

Een goede stap, maar helaas…

Donderdag 25 juni vergaderde de raad van Hillegom tegelijkertijd met de raden van Lisse en Teylingen over een ambtelijke fusie van deze gemeentes. De publieke tribune was goed bezet met betrokken ambtenaren, die hoopten op een akkoord van de raad.

In de raad was vrijwel unaniem overtuiging dat een ambtelijke fusie een goede stap is voor Hillegom. Wel werd stevig gediscussieerd over de kaderstelling en rol van de raad in het vervolgproces.

Terwijl in Hillegom nog moest worden gestemd, kwam uit Lisse bericht dat het voorstel unaniem was aangenomen. In Hillegom en Teylingen zijn meerderheidsbesluiten genomen.

Helaas zag de PvdA Hillegom zich gedwongen tegen te stemmen door een aanpassing van de coalitie om dwingend in te zetten op bezuinigingen. Wij hebben de principiële overtuiging dat kwaliteit leidend moet zijn in dit proces. Als dat goed georganiseerd wordt, volgt geld uiteindelijk. Onderstaand de bijdrage van onze fractie, waarin ons standpunt verder wordt toegelicht.

AMBTELIJKE FUSIE
Biedt kansen, maar door gebrek aan kaderstelling laten we nu kansen liggen.
Kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.De enige duidelijk gedefinieerd is kosten. Dat is natuurlijk ook het eenvoudigst. Maar vertekent ook.
Meer kwaliteit, betere stukken, minder rechtzaken.
Meer kwaliteit, meer draagvlak, minder rechtzaken.
Minder kwetsbaar, minder externe inhuur, minder kosten. Zelfde geldt voor meer kwaliteit.
Kortom, als je goede kaders stelt voor kwetsbaar en kwaliteit, dan volgt het geld. Wat de coalitie hier voorstelt is de omgekeerde route. Wij vinden dat dit proces om inhoud moet gaan, om het oplossen van knelpunten waar de organisatie -en wij dus ook-tegen aan loopt. Geld moet niet de belangrijkste drijfveer zijn in dit proces.
Wij vinden het belangrijk dat de ambtenaren zelf aangeven in zo’n nieuwe organisatie te willen werken. Om zo’n organisatie goed neer te zetten is het belangrijk dat er gelijkheid is tussen de gemeentes en dat er aandacht is voor de verschillende culturen op de drie gemeentehuizen.
Aansturing is een punt.
3 kapiteins op een schip, hoe regel je dat?
Wat ons betreft synchroniseren we beleid dat voor alle gemeentes gemaakt moet worden zoveel mogelijk. Wel moet er voldoende ruimte blijven voor couleur locale en voor eigen lokaal beleid.
Democratisch gezien is dit een veel directer construct dan de losse GRen op verschillende beleidsterreinen. De 3 raden blijven hun kaderstellende en controlerende rol houden. We blijven dicht bij de inwoners. Onze dorpen hebben een mooie schaal om dat te kunnen doen. Toch sluiten wij op langere termijn een bestuurlijke fusie niet uit.
De PvdA is er van overtuigd dat een ambtelijke fusie op dit moment een goede stap is. Er komen steeds meer en ingewikkelder taken naar de gemeente. Hier moeten wij goed invulling aan kunnen geven, onze inwoners moeten daar op kunnen rekenen. Daarnaast hebben wij ambitie met de regio, bv op het gebied van economie en toerisme. Daar is slagkracht voor nodig. Maar om tot goede resultaten te komen, moet je aan de voorkant helder met elkaar afspreken wat je wilt bereiken. En dat vinden wij nog niet zo helder.