3 april 2015

Hillegom op weg naar een nieuw Groenbeleidsplan

Meer dan een boom meer of minder.

Donderdag 2 April behandelde de Raadscommissie het nieuwe 10 jarige Groenbeleidsplan voor Hillegom.

Dit goed onderbouwde en realistisch plan zet Hillegom (nog meer) op de kaart als groen en landelijk dorp.

onderstaand de bijdrage van onze fractie.

“Een goed onderbouwd realistisch beleidsplan, en gezien de omstandigheden toch doorspekt met ambitie om van Hillegom nog meer een groen dorp met landelijk karakter te maken. Die ambitie van de Raad is, door de financiële positie, terecht terug gelegd bij de Raad.

Door de reservering van 1.5 miljoen, uit de Nuon reserves, is de Raad op incidentele projectbasis in staat haar eigen ambitie te sturen. Ook het groen als vast onderdeel van RO ipv sluitstuk geeft kansen om de ambitie te verwezenlijken.

Maar wat vooral ook duidelijk wordt is dat het Hillegomse groen haar bezuinigingsplafond heeft bereikt.

Inhoudelijk zijn wij zeer content met de transformatie naar kleur en fleur door meer bloemen in de plantsoenen, en dat eindelijk onze geestgronden hun cultuur historische plek hebben gekregen in een officieel beleidsplan, en zien daarom dan ook uit naar het aangekondigde onderzoek om de geestgronden op te nemen in het regionale wandelnetwerk en de aansluiting bij de polders.

Wij zien hier kansen, want we zijn niet alleen de tuin van Amsterdam, het afgegraven zand gaf Hillegom haar welvaart, maar ook een grondstof waarmee Amsterdam kon bouwen en groeien. Dit onderbelichte historisch feit zou wat ons betreft op zijn minst een mooi informatiebord langs het wandelnetwerk op moeten leveren.

Wat zou het leuk zijn om, net als een oude tv held, eens een sprong van 10 jaar te maken aan de binnenkant van onze ogen en zien hoe Hillegom er dan uitziet.

Maar goed wij leven in de realiteit, en die realiteit brengt ons toch ook een tweetal zorgen.

Wij hebben er tijdens de vorige Raad al, nog niet beantwoorde, vragen over gesteld, maar menen het bij deze gelegenheid toch ook te moeten noemen en dat is het nakomen van afspraken inzake het beheer en onderhoud van de Meerlanden, en het toezicht hierop.

Ook het onderbrengen van groen bij RO als vast onderdeel kan in onze ogen toch ook voor spanning zorgen. Zeker als er uit de ene portefeuille beleid opgesteld wordt wat nu al conflicteert met de andere portefeuille.

De portefeuille groen vraagt ons een beleidsplan vast te stellen waarin de cultuur historische waarde van de divers gebieden in Hillegom gecultiveerd en uitgebouwd moeten worden om Hillegom haar landelijke dorpse karakter te laten behouden (de polders bijv), terwijl er vanuit de andere portefeuille een zienswijze is opgesteld en aangenomen om op diezelfde plek asfalt neer te leggen.”

Raadsvoorstel

deel A – visie en beleid
deel B – groenstructuur
deel C – achtergronden