Door Annemieke van Dijk op 20 juni 2013

Innoveren voor een sociaal veilig mooi Hillegom

Algemene beschouwing PvdA Hillegom bij Kadernota 2014

Onderstaand de bijdragen van Fractievoorzitter Annemieke van Dijk

Programmarekening 2012:

werk in uitvoering wordt zichtbaar

De PvdA kan instemmen met de programmarekening en de bijbehorende voorstellen van het college.

Werk in uitvoering wordt zichtbaar. Wat hebben we in 2012 zoal gerealiseerd? Zichtbaar voor iedereen zijn een paar heel concrete zaken zoals de nieuwbouw van het Fioretticollege en bijbehorende sporthal. Pas onlangs door koningin Maxima officieel geopend, maar nog net in 2012 gerealiseerd. Daarnaast zijn we gestart met de bouw van de nieuwe kantine voor SV Hillegom en de aanleg van de voetbalvelden daarbij evenals met de brug die een nieuwe, veilige toegang vormt tot dit straks prachtige sportcomplex.

Minder zichtbaar, maar wel heel belangrijk voor de toekomst zijn een aantal beleidsmatige besluiten, waarbij ik het WMO-beleidsplan eruit wil lichten. In dit beleidsplan kiezen we er nadrukkelijk voor om de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) als paraplu te gebruiken voor beleid. Daarmee profiteren we van de schaalvoordelen en kennis die de ISD heeft. Tegelijkertijd kiezen we er voor om de toegang tot voorzieningen lokaal te organiseren met onze maatschappelijke organisaties. In onze visie een goed besluit om dichtbij te organiseren wat dichtbij kan, waardoor we werken met mensen die Hillegom en de Hillegommers kennen.

Opvallend in de beantwoording van onze vragen over de jaarrekening vinden wij de kostendekkendheid van de leges. Of liever gezegd het niet kosten dekkend zijn daarvan. Zo’n 6 jaar geleden spraken wij af dat leges van de gemeente Hillegom kostendekkend zouden moeten zijn. Nu blijkt dat dit voor veel leges bij lange na niet wordt gehaald. Deels omdat de raad anders heeft besloten, bij voorbeeld voor buurtbarbecues en andere sociale activiteiten, deels om andere redenen. Het lijkt ons goed het blijkbaar niet reële of niet haalbare uitgangspunt van kostendekkendheid los te laten en nog eens met elkaar naar de systematiek van de leges te kijken.

Het financiële beeld van deze programmarekening vinden wij wat geflatteerd. Over 2012 behaalt de gemeente Hillegom een resultaat van 1.208.000 euro, maar een bedrag van 938.000 euro hiervan moet geoormerkt worden voor facturen die in 2013 betaald moeten worden over kosten 2012, voor vertraagde werkzaamheden en voor teruggave aan de inwoners. Dit laatste betreft het teveel aan ontvangen rioolheffing. Het eigenlijke resultaat betreft dus slechts 270.000 euro. Dat is nog steeds netjes, helemaal gezien de goede financiële positie die Hillegom heeft met grote reserves.

De jaarrekening ziet er goed uit. Vorig jaar hadden wij veel opmerkingen bij de verantwoording die in de begeleidende tekst werd gegeven. De wethouder heeft ons verzoek om hier eens met elkaar naar te kijken opgepakt en in een aantal bijeenkomsten met raads- en burgerleden naar de verantwoording gekeken. Wij willen de wethouder daarvoor bedanken en zijn van mening dat het resultaat ook duidelijk zichtbaar is. Begroting en jaarrekening sluiten veel beter op elkaar aan. Toch zijn er hier en daar nog punten die niet met elkaar overeen komen. Zo wordt er in de begroting gezegd dat wij inzetten op de samenwerking met onze buurgemeenten ten noorden en oosten van ons en in de jaarrekening wordt alleen gesproken over samenwerking met de gemeentes ten westen en zuiden van ons. Wij pleiten er dan ook voor om blijvend aandacht aan dit onderwerp te blijven besteden.

 

                               Kadernota 2014:

        innoveren voor een mooi, veilig en sociaal Hillegom

Onze ambitie voor de komende jaren is om te houden wat we hebben, dat te verbeteren en te innoveren. Voor ons ligt een kadernota met weinig nieuwe plannen daarin. Dat klinkt misschien ambitieloos? Nee, zegt de Partij van de Arbeid. In deze tijd van financiële onzekerheid en bezuinigingen is dat een behoorlijke opgave. Hillegom heeft nog steeds een zeer goede reservepositie. Toch kiezen we er voor om daar niet te veel op in te teren en daarom moeten we 1,4 miljoen, of te wel 2,5% bezuinigen. Het college stelt een pakket aan maatregelen voor om tot deze bezuinigingen te komen. Wij maken andere keuzes dan het college en zullen een tegenvoorstel doen voor een ander maatregelen pakket.

Voor ons pakket hebben wij 3 uitgangspunten gekozen:

  1. Modern werken is een moderne organisatie neerzetten.
  2. Hillegom goed neerzetten.
  3. De rekening niet doorschuiven naar de toekomst.

De onderbouwing voor deze keuzes ligt in het proces dat we op dit moment met onze 5 collega-Bollenstreekgemeentes doorlopen. We zoeken met elkaar naar een goede bestuurlijke vorm om de uitdagingen voor de toekomst aan te kunnen waarbij de decentralisaties op het sociale domein en het economische beleid ons voor op het netvlies staan.

Bestuurlijk-ambtelijk is er behoefte aan sterke en structurele samenwerking waarbinnen kennis kan worden gedeeld en op een hoger niveau kan worden gebracht. In de samenleving is er behoefte aan herkenbaarheid en elkaar kennen. Als Partij van de Arbeid Hillegom zijn wij ervan overtuigd dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Een aantal voorbeelden die ik eerder vandaag benoemde bij de behandeling van de jaarrekening 2012 waren niet willekeurig gekozen, maar illustreren de kracht van het goed combineren van grootschaligheid met kleinschaligheid: ik noem hier het WMO-beleidsplan en het Fioretti-college. De laatste is waarschijnlijk het meest aansprekende voorbeeld.

Het Fioretti-college heeft samen met het Teylingen college een aantal overkoepelende zaken geregeld, zoals leerlingenadministratie, personeelszaken, raad van toezicht. Het voordeel van grootschaligheid.

Op de nieuwe school in Hillegom zijn drie locaties samengevoegd tot één, waar ruim 900  leerlingen gebruik van maken. Dat betekent één keer een gebouw, één keer onderhoudskosten, één directie. Het voordeel van grootschaligheid.

Toch is deze grote, nieuwe school geen anoniem gebouw om in te verdwalen geworden. In de opzet is namelijk gekozen voor het opdelen van de school in studiehuizen. De verschillende opleidingen hebben een eigen deel van het gebouw. Hier komen leerlingen en hun vaste leraren elkaar gedurende hun hele schoolcarrière tegen. De leerlingen in één studiehuis kennen elkaar en hun leraren dus. Zo wordt een veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd. De kracht van kleinschaligheid.

Op deze manier willen wij ook kijken naar de samenwerking tussen de gemeentes in de Bollenstreek. De decentralisaties leggen aan de ene kant eisen en risico’s aan ons op waar we als kleine gemeente niet aan kunnen voldoen. Aan de andere kant vragen ze om het inzetten van ‘eigen kracht’ van onze inwoners. Maar waar blijf je als je je inwoners niet meer kent, omdat je drie dorpen verderop kantoor houdt?

Wij kiezen als toekomstperspectief in de Bollenstreek voor het Fioretti-model, waarin je beleidsmatig en facilitair de kracht van grootschaligheid inzet en lokaal gebruik maakt van uitvoerders, zoals welzijnsorganisaties of sportverenigingen die de inwoners kennen en makkelijk toegankelijk zijn. De kracht van kleinschaligheid.

Terug naar de kadernota, maar dan met mijn voorgaande verhaal voor ogen. Zoals gezegd willen wij graag de richting van de bezuinigingsvoorstellen van het college bijsturen en kiezen wij daarbij voor drie uitgangspunten. Het eerste is modern werken. Hiermee bedoelen we zoveel mogelijk digitaal werken. Dit geeft flexibiliteit in waar gewerkt wordt. Met het oog toekomstige intensievere samenwerking of fusie met de overige Bollengemeentes verstandig. Zo kunnen documenten overal in de streek toegankelijk zijn. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er wijs wordt gekozen voor passende systemen. Wij begrijpen dat Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hiervoor al stappen zetten en vragen het college hier bij aan te sluiten. Bijkomend voordeel van digitaal werken is natuurlijk dat het een stuk duurzamer is dan blijven printen. Maar ook een kantttekening moet worden gemaakt: Digitaal werken kan ook ten koste van arbeidsplaatsen gaan. In dat geval vragen wij dan ook nadrukkelijk om een goede regeling voor het personeel, streven naar natuurlijk verloop en organiseer b.v. terugkeer regeling via de CAO.

Ons tweede uitgangspunt is Hillegom goed neerzetten, en in geval van fusie goed achterlaten. Dat wil zeggen zoveel mogelijk blijven investeren, wel verantwoord maar niet overdreven aan onze reserves vasthouden.  Dit is immers belastinggeld van Hillegommers voor Hillegommers. Op welke manier we ook samen gaan in de streek, de PvdA vindt dat wij het aan onze inwoners verplicht zijn om een goed onderhouden dorp in de streek in te brengen met een goed niveau aan voorzieningen. Dat betekent in de contekst van de kadernota vandaag concreet dat wij een dorp willen zijn inclusief hertenkamp en een centraal gelegen, goed toegankelijke gemeentewerf. Deze laatste niet verkopen dus.

Ons derde uitgangspunt is de rekening niet doorschuiven naar de toekomst: niet temporiseren N208, niet het onderhoud van de openbare ruimte voor een aantal jaren op een lager niveau brengen en evenmin het onderhoudsniveau van de wegen verlagen.

Met het maatregelenpakket dat wij voorstellen kunnen we door middel van innoveren behouden. En daarbij het budget voor de voor de decentralisaties op het sociale domein inzetten daar waar het voor bedoeld is.

Dank voor uw aandacht.

A van Dijk

Fractievoorzitter PvdA Hillegom

SAMSUNG

Annemieke van Dijk

Annemieke van Dijk

”Ik voel me hier thuis, en wil er aan blijven werken dat iedereen zich hier thuis kan (blijven) voelen.”  Hoofdstraat 115, Postbus 32 2180 AA  Hillegom Fotoarchief

Meer over Annemieke van Dijk