24 januari 2015

Lokale uitwerking Wmo beleid Hillegom

Donderdag 22 januari behandelde de gemeenteraad de lokale uitwerking van het WMO beleid in Hillegom.

Onderstaand de bijdrage van Annemieke van Dijk

Agenda
De burgemeester heeft de fractievoorzitters in aanloop naar deze vergadering gevraagd of het deze lokale WMO nota vanavond rijp is voor behandeling in de raad. Een meerderheid heeft aangegeven dat dit wel het geval is. De PvdA hoort daar niet bij.

De PvdA is diep teleurgesteld in het stuk dat de wethouder ons voorlegt. Wij zijn dan ook van mening dat dit stuk vanavond niet behandeld zou moeten worden. De naar aanleiding van de uitwisseling toegevoegde memo en actielijst voegen voor ons niet voldoende toe. Wij vinden dat in de basis van het stuk en de oplegger voor de raad verbeteringen zouden moeten worden doorgevoerd.

Belangrijkste knelpunten voor ons:
• het stuk is beperkt ingebed in het bestaande lokale en regionale beleid;
• wij missen beleidsmatige onderbouwing voor voorgestelde beleidswijzigingen;
• de beslispunten zijn onduidelijk;
• de taak / rol gemeente is niet overal duidelijk, ook niet met de aanvullende actielijst;
• het stroomschema toegang blijft veranderen en is dus onduidelijk
Wij wilden dit stuk aan de wethouder teruggeven en hem vragen om de bestaande lokale beleidsstukken WMO te evalueren en het in het najaar aangenomen regionale stuk na te kijken op actiepunten voor lokale invulling. Tevens vragen wij hem het bestaande vrijwilligersbeleid bij de lokale nota te betrekken. Wij hebben geen bezwaar tegen een ontwikkeldocument met actielijst, maar dat moet dan wel recht doen aan de basis die al is gelegd.

Behandeling

Zoals gezegd zijn wij bijzonder ongelukkig met het stuk dat voorligt. Wij zijn van mening dat het kwalitatief zwaar tekort schiet. Maar een meerderheid van de raad heeft besloten dat we hier vanavond toch een besluit over gaan nemen. Wij overwegen tegen te stemmen, maar dat hangt af van de wijzigingen die vanavond worden aangenomen.

Namens de PvdA wil ik bij deze drie amendementen indienen op de punten toegang, mantelzorg en ‘Right to challenge’. Hoewel dit losse punten lijken, delen zij hetzelfde uitgangspunt, namelijk:

De lokale sociale infrastructuur versterken om een optimale deelname van onze inwoners aan de samenleving te kunnen realiseren.

Het is onze overtuiging dat een lokale, sociale infrastructuur alleen kan bestaan door lokaal werkende en wonende mensen die ons dorp kennen en elkaar kennen. Het draait om de weg weten te vinden, om korte lijnen, om vertrouwen. De voorzitter van de WMO-adviesraad zei hierover (in het bijzonder met betrekking tot mantelzorg): persoonlijk contact is de sleutel.

Toegang (amendement 1, niet aangenomen)
Voorgesteld wordt om de ISD toe te voegen aan de organisaties die de gesprekken voeren in geval van maatwerk. Dit in antwoord op de evaluatie die is gehouden op de huidige werkwijze met het maatschappelijk middenveld als gespreksvoerder. Wij vinden dit geen antwoord op het in de evaluatie geschetste probleem van dubbel informatie vragen. Het beter afstemmen van de inhoud van het gesprek in combinatie met verbeterde verslaglegging zou hiervoor voldoende moeten zijn. Deze actie is reeds voorgenomen. De wethouder gaf in zijn beantwoording tijdens de uitwisseling aan dat 95% van de aanvragen maatwerk betreft en dat dus 95% van de gesprekken door de ISD gaat worden gevoerd. Hij hoopt op een verschuiving in de toekomst, als er meer algemene voorzieningen beschikbaar zijn. Tot die tijd worden de maatschappelijke partners geschoold. Maar op deze manier verliezen zij naar onze mening de toegang tot veel informatie. Het is juist de lokale kracht die we in stelling moeten brengen, maar als zij geen gesprekken voeren, kunnen ze niet delen wat zij verder voor lokale kennis hebben en kunnen zij deze kennis ook minder goed verder opbouwen. Wij pleiten er dan ook voor om de gespreksvoering door het maatschappelijk middenveld te laten doen en de ISD niet toe te voegen.

Mantelzorg (amendement 2, aangenomen)
Door mantelzorgondersteuning lokaal te beleggen bij SWH is het bereik verviervoudigd! Toch stelt de wethouder voor mantelzorgbeleid in de regio neer te leggen. Zonder verdere onderbouwing. Wij willen vanavond afspreken dat de mantelzorgondersteuning bij SWH blijft. Wij pleiten hier voor het principe regionaal voorbakken, lokaal afbakken. Een regionale scan van mantelzorgondersteuning en invulling van het mantelzorgcompliment kan prima samengaan met een lokale aanvulling waarbij gekeken wordt naar de Hillegomse mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoefte, waarin een belangrijk component is om na te gaan hoe goed zij de weg naar SWH vinden en het aanbod kennen.

Right to challenge (amendement 3, aangenomen)
In de denkwijze over de WMO, waarin eerst wordt gekeken naar eigen kracht vinden wij het belangrijk dat deze ‘eigen kracht’ ook een plaats in ons lokale WMO beleid krijgt. Tijdens de uitwisseling vroegen wij de wethouder naar zijn ideeën hierover, maar een duidelijk antwoord bleef uit. Door het ‘right to challenge’ aan de lokale beleidsnota toe te voegen, bieden we actief ruimte voor initiatieven en innovatie op het gebied van zorg en ondersteuning. We zorgen er voor dat mensen met goede ideeën de weg naar uitvoering weten te vinden.
Ten slotte wil ik onze waardering uitspreken voor de voorgestelde manier van betrekken van de raad bij dit belangrijke beleid door tweemaandelijks aan de hand van de actielijst met elkaar de voortgang te volgen.

Amendementen PvdA Hillegom lokale uitwerking WMO beleid.

zorgen over zorg Hillegom