31 maart 2011

PvdA stelt vragen huisvesting arbeidsmigranten

Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn tienduizenden arbeidskrachten actief uit Midden- en Oost-Europa. Daarvan is een meerderheid Pools. Zij zoeken hier een beter leven, maar worden vaak slachtoffer van uitbuiting. Dat leidt tot onmenselijke situaties en bovendien tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse werknemers.

Ook in onze regio speelt deze ”problematiek”. Reden voor de PvdA om daarover verhelderende vragen te stellen.

 

Onderstaand vindt u de vragen en antwoorden, hier volgend de reactie van fractievoorzitter Annemieke van Dijk op de antwoorden zoals deze in de raadsvergadering van 31 maart op de agenda stonden:

 

 

Voorzitter,

 

Uit de beantwoording van het college blijkt volgens ons dat de gemeente Hillegom huisvesting en andere vragen van Oost Europese, veelal Poolse, arbeidsmigranten actief op de agenda heeft staan. Het college geeft aan op het gebied van huisvesting als uitgangspunt voor beleid te hanteren ‘niet wonen bij de boer’.

 

Op zich onderschrijven wij dit uitgangspunt. Echter als PvdA zouden wij graag zien dat dit breder wordt getrokken en wordt vertaald naar ‘niet wonen bij de werkgever’. Argumenten zijn gelijk aan die van het college, namelijk dat werknemers in een veel te afhankelijke positie worden geplaatst.

 

Daarom aarzelen wij ook bij het convenant met de uitzendbureaus. Op zich is het een goed idee om als overheid je verantwoordelijkheid te nemen en via de uitzendbureaus huisvesting van een bepaalde kwaliteit te regelen. Realiteit blijft dat wij de werkgever in deze vragen zijn werknemers te huisvesten. Controle van de kwaliteit van de invulling van deze afspraken is daarom erg belangrijk.

 

Wij bedoelen dan niet alleen de kwaliteit van huisvesting, maar ook de vergoeding die daarvoor gevraagd wordt, en idealiter de betaling van de arbeiders conform de CAO van de beroepsgroep. Op dit moment is het moeilijk om te handhaven, omdat er wel keurmerken zijn voor de uitzendbureaus, maar geen bevoegdheden voor de overheid om sancties op te leggen als zij zich niet aan de kwaliteit houden. Nu is het pas mogelijk om te handhaven als er wetten worden overtreden. De PvdA is landelijk bezig om dit beter te regelen, maar dat zal dus nog wel even duren voor het resultaat geeft.

 

Uit de beantwoording hebben wij begrepen dat het eerste jaar convenant met de uitzendbureaus is geëvalueerd. Graag zouden wij ook deze evaluatie van de portefeuillehouder ontvangen. Daarnaast vragen wij de portefeuillehouder ons vanuit de actieve informatieplicht op de hoogte te houden van de ontwikkeling van een pensionlocatie.

 

Ten slotte, per 01/01/2012 wordt het RNI (registratie niet ingezetenen) naast het GBA ingevoerd. Landelijk zullen er 18 RNI loketten komen. Wij vinden dat dit actief moet worden ingevuld en vragen de portefeuillehouder dit voortvarend op te pakken, en daar waar mogelijk invloed uit te oefenen op de meest logische en werkbare plaatsing van het loket in onze regio, alsmede te onderzoeken of er een soort van koppeling mogelijk is met het IPP, en ook op dit punt de raad geïnformeerd te houden.

Schriftelijke+vragen+over+huisvesting+tijdelijke+arbeiders