Door op 18 oktober 2013

PvdA stemt tegen Beheersverordening de Polders

Donderdag 17 oktober sprak en besloot de Gemeenteraad over het vaststellen van een beheersverordening voor het gebied de Polders. Uiteindelijk werd deze aangenomen met 11 stemmen voor en 6 tegen.

De PvdA Hillegom heeft tegen het vaststellen van de beheersverordening gestemd.In zijn bijdrage (onderstaand) verklaarde Fractievoorzitter Fred van Loenen waarom de PvdA heeft tegen gestemd.

Voorzitter,
Voor ons ligt een compleet uitgewerkte beheersverordening De Polders met als besluitvoorstel deze vast te stellen.
Voorzitter dit is ook de eerste keer dat de Raad zich kan uitspreken of hij het gewenst vindt om voor het besluitgebied een beheersverordening vast te stellen i.p.v. een bestemmingsplan waarvoor hij op 30 augustus 2012 een voorbereidingsbesluit heeft genomen.

Voorzitter de PvdA Hillegom zal tegen de voorliggende beheersverordening stemmen, dit in de eerste plaats omdat wij van mening zijn dat het juridische kader van een beheersverordening niet op kan gaan voor het besluitgebied, en in de tweede plaats om politieke redenen.

Een beheersverordening is een beheerregeling en heeft betrekking op een gebied waarin geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Een gebied met een zogenaamde lage dynamiek. Dit is zo’n juridisch kader. Voorzitter, wat lage dynamiek is zou discutabel kunnen zijn maar als wij aan het besluitgebied denken, denken wij niet aan een gebied met lage dynamiek. Zonder de behoefte uitputtend te willen zijn noemen wij hier bijv. de planvorming Hillegom Noord. Voorts voelen wij ons in deze gedachte ook gesterkt door uw tekst op blz 22 van de op 20 september 2012 vastgestelde discussienota bestemmingsstrategie , ik citeer:

‘’Gelet op de dynamiek van het gebied is een beheersverordening niet het juiste instrument,.………..”

Voorzitter de regio is in beweging, we staan aan de vooravond om aan de hand van 36 afspraken een verregaande samenwerking aan te gaan in de regio. De afgelopen jaren is er uiteraard al samenwerking geweest op tal van terreinen, zo is er een Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport opgesteld welke als doel herstructurering naar vitale greenport voor de buitengebieden van de hele regio heeft, en waar weer uit voortkomt dat er voor de buitengebieden, via een intergemeentelijke kadernota bestemmingsplannen buitengebied, op gelijke wijze bestemmingsplannen worden opgesteld.

Voorzitter wat ons betreft sluit ook dit het gebruik van een beheersverordening uit, Het Rijk stelt in haar eerste voorwaarde om tot de keuze voor een beheersverordening te komen namelijk dat:

‘’Er geen structuurvisie of ander beleidsdocument is waarin bepaald wordt dat er voor het betreffende gebied ontwikkelingen wenselijk worden geacht, en voorzien waardoor een bestemmingsplan moet worden gemaakt.’’

Voor zover het juridische kader, hoewel we nog wel willen opmerken dat het bewust opnemen van illegaliteit een discussie op zich waard is.

Dan onze politieke keuze,
In de strategiememo van SRO uit januari 2013, waarop het College haar motivatie baseert om te kiezen voor een beheersverordening i.p.v. een bestemmingsplan, lezen we dat de modelregels zoals deze uit de ISG voortkomen in een beheersverordening wel als uitgangspunt kunnen dienen, maar door het instrument beheersverordening summierder zullen zijn en aan flexibiliteit zullen verliezen.

Wij kiezen daar niet voor, wij maken de keuze om de ISG, en de daaraan verbonden regionale afspraken gestand te doen, dit houdt in dat wij er voor kiezen om, volgens afspraak en commitment  in de regio, de ISG in Hillegom, in al zijn kracht, beleids- en planmatig via bestemmingsplannen op te nemen. Zijsprongetje hierbij is dat wat ons betreft dit ook geldt voor het bestemmingsplan buitengebied zoals deze voor 2014 in de planning staat.

Voorzitter, de belanghebbenden in het besluitgebied krijgen de komende jaren op het gebied van ruimtelijke ordening, door keuzes van deze Raad, wellicht behoorlijk wat voor hun kiezen. Wat ons betreft zouden wij als Raad dan ook deze belanghebbenden, vanuit de wens een betrouwbare overheid te zijn, in staat moeten stellen hun huidige belangen vanuit de sterkst mogelijk denkbare positie te laten verdedigen, voor ons houdt dit in d.m.v. een wettelijk vastgestelde voorbereidingsprocedure horende bij een bestemmingsplan, en niet vanuit een gladgestreken beheersverordening vastgesteld met een minimum aan inspraak en zonder bezwaar en beroepsmogelijkheden.
Dank u