23 februari 2015

Reactie op zienswijze Hillegom spoorvariant Duinpolderweg

Donderdag 19 februari behandelde de Gemeenteraad de zienswijze van Hillegom op de spoorvariant Duinpolderweg, inclusief de door het College ingebrachte alternatieve variant.

Hier vindt u onze reactie:
De zienswijze is opgesteld om bezwaar te maken tegen de toegevoegde spoorvariant, in één alinea wordt hiervan gezegd dat deze in alle geledingen met kracht wordt afgewezen. Duidelijker kan niet…

Ook wordt in de brief nog eens aangehaald wat het standpunt van de Raad van Hillegom is t.o.v. een Noordelijke ontsluiting Greenport (NOG).

Dan wordt er ook een nieuw alternatief opgevoerd, een variant, waarvan ‘’gehoopt’’ wordt dat deze ook meegenomen wordt in de verdere studies, met als belangrijkste argumenten:

– geen doortrekking ten westen van de N208 en zodoende een betere landschappelijke inpassing.
– een Noordelijke ontsluiting in Hillegom richting A4 (via nieuwe bennebroekerweg) gekoppeld aan het doortrekken van de N207 naar de N206. Dit betekent een uitbreiding van het zoekgebied Bouwsteen Noord met Bouwsteen Midden, dit laatste juichen wij toe.

In de B&W besluiten van respectievelijk 20 en 27 januari vinden wij dat de portefeuillehouder overleggen heeft gevoerd met buurgemeenten. In de Haarlemmermeer over de Duinpolderweg, en met de andere gemeenten over de NOG.

In de collegebesluiten van de Haarlemmermeer van 3 feb 2015 staat, dat het college het ‘’Uitvoeringsprogramma 2015 Deltaplan Bereikbaarheid’’ heeft vastgesteld. In het daarbij behorend Raadsvoorstel (oplegvel 6) staat dat men de intentie heeft om de Duinpolderweg gefaseerd te realiseren, zodat voor het deel tussen A4 en N208 het proces versnelt en dit deel zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.

Je kunt jezelf hierdoor natuurlijk afvragen waar die nieuwe variant nu daadwerkelijk vandaan komt…!

Feit is in ieder geval dat tijdens de behandeling betreffende het doortrekken van de oude Weerlaan, de portefeuillehouder aangaf dat dit voor Hillegom prima zou zijn, maar dat de Haarlemmermeer een aansluiting op de N205 daar niet wil.

Wij verheugen ons in ieder geval dat het College in deze fase van de spoorvariant al bereid is om een zienswijze in te dienen en deze met kracht af te wijzen, dit terwijl de spoorvariant nog niets anders is dan een lijn op de kaart, er is niets doorgerekend, we kennen het eventuele oplossend vermogen nog niet en toch is visueel op de kaart al duidelijk dat deze variant wel heel veel schade gaat toebrengen.

Zoals gezegd hoopt het College een nieuwe variant toe te voegen.

Visualiseer deze eens!

De N208 in Hillegom wordt dan onderdeel van een ringweg rondom (of liever door) Hillegom, eindpunt van een snelweg afslag (A4) en interessanter voor Noord – Zuid verkeer, men kan eerder van de N206 af, en kiezen voor de snellere route door Hillegom naar (randweg) Haarlem en IJmond.Bovendien wordt door deze nieuwe variant niet alleen het open gebied ten noorden van Hillegom blijvend verwoest door asfalt, maar ook het gebied ten zuiden van Hillegom.

Indien nut en noodzaak daadwerkelijk worden aangetoond en er maatregelen nodig zijn dan zou de Bouwsteen Midden+ variant, die genoemd wordt in de contra-expertise van de Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grenstreek een veel beter alternatief zijn. Deze stelt naast het doortrekken van de N207 naar de N206, het doortrekken van de Weerlaan naar de N205 voor. Dit is een veel kleinere maatregel dan de variant die nu in de zienswijze wordt genoemd. In dat geval wordt namelijk aan de noordzijde van Hillegom grotendeels gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. Bovendien maakt ook deze variant onderdeel uit van de oorspronkelijke varianten.

Wij hebben er dan ook bij raad en college op aan gedrongen om te kiezen voor deze Weerlaan variant i.p.v. het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de N208. Voor Hillegom zou dit een oplossing kunnen zijn om het centrum en zuidelijke N208 te ontlasten en Hillegom qua verkeer leefbaarder te maken. Omdat bij de variant bij de Weerlaan de directe verbinding met de A4 ontbreekt is er ook minder sprake van aanzuigende werking.  (enkel de Weerlaan maakt als variant al deel uit van de eventuele MER studie)

Uiteindelijk besloot de Raad, bij meerderheid, de zienswijze onveranderd over te nemen. Als PvdA Hillegom hebben wij voor de zienswijze (tegen de Spoorvariant) en tegen de alternatieve variant van het College gestemd.

Lees meer:
Noordelijke ontsluiting Hillegom