8 maart 2015

UPDATE! Schriftelijke vragen kaders N208

Op 25 maart mochten wij de beantwoording op onze vragen ontvangen, teleurgesteld hebben wij besloten om, met extra toelichting, een aantal vragen opnieuw te stellen.
beantwoording

onze reactie op de beantwoording

Tijdens de behandeling in de Raadscommissie van 2 april heeft het College toegezegd nogmaals naar onze vragen te kijken.

— 8 maart:

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de 1e en 2e fase van de N208 al weer enige tijd geleden beëindigd.
Voordat er een besluit over de 3e fase wordt genomen willen wij weten of het reeds opgeleverde deel aan de kaders voldoet.
Geacht College,

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de 1e en 2e fase van de N208 al weer enige tijd geleden beëindigd. Hoewel de finale oplevering en financiële verantwoording nog moeten volgen heeft de fractie van de PvdA er, met in het vooruitzicht besluitvorming over een deel van de 3e fase, behoefte aan inzicht te krijgen in de mate waarin de voltooide onderdelen van de reconstructie van de N208 voldoen aan de kaders zoals vastgelegd in de Kadernota N208 d.d. 13-10-2006 en de doelstellingen die op basis van deze Kadernota zijn vastgelegd in de Startnotitie N208 d.d. 6-7-2007. Daarom dienen wij onderstaande schriftelijke vragen in en verzoeken om beantwoording in de daarvoor afgesproken termijn.

Concreet vernemen wij graag van u of en hoe voldaan is aan de volgende doelstellingen, op welke datum dit door u is vastgesteld en op welke wijze dit is vastgesteld/gemeten(incl. resultaten): 

Doelstellingen:

Kwaliteit boven het minimum van wettelijke eisen, richtlijnen en normen.

Ruimtelijke kwaliteit:

beeldbepalende groenvoorzieningen, passend wegmeubilair, ingetogen wegverharding.

De weg inpassen in de omgeving door de ruimtelijke historische structuur en kwaliteit te versterken en gebruik te maken van beeldbepalende voorzieningen.

Doorstroming:

verhouding intensiteit/capaciteit (max. 0,85)

De reistijd moet verbeteren t.o.v. de uitgangssituatie in 2007.

Beperken van het aantal aansluitingen en beperken van verkeersremmende maatregelen.

Scheiding van verkeerssoorten.

Gemiddelde rijsnelheid van 30 km/u

Bereikbaarheid:

waarborgen van betrouwbaar OV door garantie doorstroming.

Verbetering toegankelijkheid bushaltes.

Bereikbaarheid hulpdiensten garanderen door gebruik te maken van Bereikbaarheidsplan Hulpdiensten.

Oversteekbaarheid:

max. wachttijd voor fietsers en voetgangers van 30 seconden

Verkeersveiligheid:

reductie totaal aantal ongevallen met 15% in 2015 t.o.v. 2005.

Reductie slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers van 33% tussen 2015 en 2020 t.o.v. 2001 en 2005 en van slachtoffers onder bromfietsers van 40% over dezelfde tijdvakken.

Scheiding verkeerssoorten:

aparte ruimten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers.

Oversteekmogelijkheden:

faciliteren van veilige oversteekbewegingen op schoolroutes en relevante plaatsen waar kwetsbare verkeersdeelnemers oversteken, zo mogelijk met een middengeleider.

Zichtbaarheid:

goede openbare verlichting m.n. op die plaatsen waar kwetsbare verkeersdeelnemers oversteken.

Leefbaarheid:

minder geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen. Luchtkwaliteit handhaven op niveau 2007.

Directe bereikbaarheid:

inrichten conform CROW richtlijnen met ruimte voor parkeervoorzieningen en toegankelijkheid van panden en percelen.

 

Voorts willen wij graag geïnformeerd worden over de stand van zaken van een aantal onderwerpen die direct met de N208 te maken hebben of hadden. Het betreft: 

De voetgangersoversteekplaats bij het Fioretti.

In het Hoofdpuntenrapport d.d. 28-5-2014 wordt gemeld dat het Team Openbare Ruimte het initiatief neemt tot aanpassing van de oversteek. In de collegebesluiten van 24-2-2015 lezen wij dat het college akkoord gaat met een plan voor deze oversteek. Kunt u ons hierover informeren?

Het aanplanten van het groen.

Volgens het Hoofdpuntenrapport d.d. 18-12-2013 zal dit plaatsvinden in het voorjaar 2014. Graag een toelichting op de huidige stand van zaken?

Het aanpassen van de middengeleider tussen de twee nieuwe rotondes.

Volgens het Hoofdpuntenrapport d.d. 18-12-2013 zal dit in 2014 worden uitgevoerd. Graag een toelichting op de huidige stand van zaken?

Het aanplanten van platanen aan de ‘smalle’ Van den Endelaan.

Het Hoofdpuntenrapport 19-2-2014 meldt dat er platanen komen in plaats van de moseiken die aan de rest van het tracé komen. Graag een toelichting op de huidige stand van zaken?

Het voetpad ter hoogte van de Jozefschool en Jozefkerk.

In het Hoofdpuntenrapport d.d. 27-8-2014 wordt gemeld dat verschillende bewoners dit te smal te vinden. Graag horen wij gemotiveerd waarom u hier wel of geen actie aan verbindt?

Stand van zaken m.b.t. Leidsestraat 1f en aansprakelijkheidsstellingen m.b.t. ‘stille’ Van den Endelaan. 

En ten slotte lezen wij in de Collegebesluiten d.d. 2-12-2014: 

Wijziging contractafspraken N208 over asfaltonderhoud met BAM (5401)

  • In te stemmen met de wijziging van het contract met BAM Wegen BV, regio West voor het project herinrichting N208 fase 1 en 2 over asfaltonderhoud.
  • De gemeenteraad actief te informeren over de administratieve afhandeling.

Over de wijziging van deze contractafspraken willen wij graag nader geïnformeerd worden. In tegenstelling tot de vermelding is voor zover wij kunnen nagaan de gemeenteraad hierover niet actief geïnformeerd.Waaruit bestaan de wijzigingen in de contractafspraken, wat zijn hiervan de consequenties financieel en anderszins en op wiens initiatief vinden deze wijzigingen plaats?

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

Fractie PvdA

(De beantwoordingstermijn loopt tot en met 4 april 2015)