2 mei 2017

Vragen fractie PvdA inzake parkeerbeleidsnota

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld  betreffende een bekendmaking op de gemeentepagina van 11 april 2017.

In de gemeenteberichten van 11 april 2017 maakt de gemeente bekend dat de raad van Hillegom op 7 juli 2016 de Parkeerbeleidsnota heeft vastgesteld en dat deze Parkeerbeleidsnota in werking treedt op 12 april 2017 en ter inzage ligt op het gemeentehuis en is te raadplegen op www.hillegom.nl

Onze vragen:
1.       In het raadsvoorstel van 7-7-2016 wordt als urgentie “hoog” gegeven, omdat “op vaststelling van het parkeerbeleid al geruime tijd wordt gewacht”. Wat is de reden dat deze beleidsnota, die al op 7-7-2016 is vastgesteld door de gemeenteraad, dan toch pas op 12-4-2017 (ruim 9 maanden later) in werking treedt?
2.       Op 12-1-2017 is het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren door de gemeenteraad vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt in de planregels verwezen naar de parkeernormen van de Hillegomse “Parkeerbeleidsnota” en met dit bestemmingsplan wordt de Parkeerbeleidsnota gekoppeld aan alle vigerende bestemmingsplannen binnen de gemeentegrens van Hillegom. Een parkeerbeleidsnota die op dat moment feitelijk nog niet in werking was getreden. Welke consequenties heeft dit (gehad)  m.b.t. het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren?
3.       Heeft dit nog tot juridische consequenties geleid gedurende de periode 12-1-2017 tot 12-4-2017?

Met vriendelijke groet,

Fractie PvdA
Annemieke